Laziness
Filet poisson aigre douce 7.50€

Oignon

Poivron

Ananas

Poisson